Banner 200x142

Open Huizen Route 3 oktober

Internetbanner - huis verkopen OHD 580x154

 

Op 3 oktober doen een aantal huizen die bij Bayense in de verkoop staan mee met de open huizen route. Ook het kantoor zal dan geopend zijn. De woningen die mee doen zullen te zien zijn op deze website, op Funda, in onze etalage en in de Delftse Post van 30 september.

 

78742_logo-nvm

Voornemens van minister Blok voor 2016

 

Voornemens van minister Blok voor 2016

Een bevriezing van de liberalisatiegrens, meer doorstroming en een betere positie voor de bouwconsument. Dat zijn enkele punten van de voornemens van minister Blok op het gebied van Wonen voor 2016, die vandaag op Prinsjesdag zijn bekendgemaakt. Verder werd bekend dat de vrijstelling in de schenkbelasting in 2017 opnieuw wordt uitgebreid.

Uitbreiding belastingvrij schenken

De vrijstelling in de schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken en het kabinet verruimt de vrijstelling naar 100.000 euro.

Meer doorstroming  

Het kabinet blijft de doorstroming in de sociale huur bevorderen. Een deel van de zittende huurders heeft een inkomen boven de inkomensgrens voor de sociale huur. Voor hen blijft periodiek een hogere huurverhoging mogelijk.

Tegelijkertijd stimuleert het kabinet investeringen in vrije sector huurwoningen. Daar is veel vraag naar. Het taakgebied van woningcorporaties is ingeperkt tot het bouwen voor lage inkomens. Daarom is het voor beleggers interessanter om te investeren in vrije sector huurwoningen.

Ook komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat voor  jongeren, starters, en ook grote gezinnen zo sneller woonruimte beschikbaar komt.

Betaalbare huurwoningen

Woningcorporaties worden verplicht om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare woningen aan te bieden. Het kabinet wil zo de trend doorbreken dat lage inkomens steeds vaker relatief dure sociale huurwoningen krijgen toegewezen.

Verder gaan woningcorporaties bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen de huursombenadering toepassen. Er komt dan een begrenzing aan wat corporaties met huurverhogingen in rekening mogen brengen:

  • In 2016 is die begrenzing inflatie plus 1%. De gemiddelde huurstijging per verhuurder valt hiermee lager uit dan eerdere jaren.
  • De huurstijging per individuele woning is maximaal inflatie plus 2,5%.
  • Voor zittende huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens  (‘scheefwoners’) is een huurverhoging mogelijk van inflatie plus 4%.

Het inkomen wordt elke 5 jaar getoetst.

Bevriezing liberalisatiegrens

Vanaf 2016 wordt de liberalisatiegrens voor 3 jaar bevroren op 710,68 euro. De liberalisatiegrens is de overgang tussen sociale huur en vrije sector. De bevriezing vergroot de ruimte voor de vrije sector.

Sterkere positie bouwconsument

Opdrachtgevers krijgen een sterkere positie bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking. Zij moeten zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De controle op de bouwkwaliteit wordt zo sneller en goedkoper.

 

78742_logo-nvm

NVM UPDATE

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop nog steeds 36 maanden?

De verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een huis, kantoor of ander vastgoed is sinds januari 2015 weer teruggebracht naar 6 maanden. De oude regeling is echter nog wel van belang.

Als er een huis, kantoor of ander vastgoed is aangekocht in de periode van 1 september 2012 t/m 31 december 2014, dan is de regeling nog steeds van toepassing als dat pand binnen 36 maanden na de aankoop weer wordt doorverkocht. In het uiterste geval loopt de oude regeling door t/m 31 december 2017. Koper betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand.

Doorverkoop na 1 januari 2015
Is er een huis, kantoor of ander vastgoed aangekocht op of na 1 januari 2015 en wordt het pand binnen 6 maanden doorverkocht? De overdrachtsbelasing wordt dan berekend over de meerwaarde van het pand. Voor meer informatie zie de berichtgeving van de Overheid en ons artikel van 11 november 2014.

Let op!
In artikel 2.2. van de koopovereenkomst kan worden afgesproken of koper dit voordeel wel of niet aan verkoper vergoedt. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Meestal wordt afgesproken dat verkoper het voordeel krijgt. Deze bijzonderheid moet overigens wel expliciet in de onderhandelingen aan de orde komen! Zie ook het aanvullende artikel op artikel 2.2 (docx).

 

78742_logo-nvm

NVM HAAGLANDEN: Cijfers woningmarkt tweede kwartaal

Een krachtige woningmarkt in Haaglanden!

In Nederland zijn er t.o.v. het 2e kwartaal 2014 bijna 27,6% meer woningen verkocht. In het 2e kwartaal 2015 ziet de NVM een enorme toename van woningverkopen van 27,7%. In Nederland zijn de prijzen gestegen met 3,9% t.o.v. het 2e kwartaal 2014 en t.o.v. het 1e kwartaal 2015 zijn de prijzen gestegen met 2,6%. Sinds 2001 is er niet meer zo’n hoge prijsstijging geweest, hoewel het gemiddeld prijsniveau op dit moment 12% lager ligt t.o.v. de woningprijzen in 2008. De verkooptijd bedraagt op dit moment in Nederland gemiddeld 112 dagen, terwijl het totale woningaanbod op dit moment gemiddeld 11 maanden te koop staat. Er is in de huidige markt 10% minder aanbod dan een jaar geleden (totaal naar schatting 190.000 woningen), daarentegen is het nieuwe aanbod gegroeid met 10,8%. De huidige woningmarktcijfers tonen de beste cijfers sinds het 4e kwartaal 2007. In het 2e kwartaal 2015 wisselden op de totale bestaande woningmarkt naar schatting 50.000 woningen van eigenaar. De gemiddelde prijs van een verkochte woning in het 2e kwartaal 2015 is uitgekomen op € 224.000,=.

Opvallend is dat de ontwikkeling van de verkoopaantallen inmiddels ook buiten de grotere steden is ingezet. Het herstel in prijs en transacties doen nauwelijks onder voor het stedelijke gebied. De doorstroming komt steeds beter op gang en hierdoor is de toename van het aandeel van de duurdere woningtypen in de transacties.

Dit krachtig herstel wordt veroorzaakt door de lage hypotheekrente, de stijgende huren, de gunstige woningprijzen en betere economische vooruitzichten alsmede het stijgend consumentenvertrouwen.

Per 1 juli jl. zijn er nieuwe NIBUD-regels. Komende maanden zal blijken of de nieuwe verlaagde leencapaciteit en de verlaagde NHG-grens (€ 245.000,=) alsmede het hogere BTW-tarief met verbouwingen het aankoopgedrag van consumenten zal beïnvloeden. Ten opzichte van 2008 is de betaalbaarheid door de lage hypotheekrente zeer gunstig.

Ondanks de onrust over Griekenland, blijft de woningmarkt een stabiele markt.

De cijfers
In de Gemeente Den Haag zijn er 30,3% meer woningen verkocht t.o.v. het 2e kwartaal 2014. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 37,4% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2015 € 213.500,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 3,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 11%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 2e kwartaal 2015 75 dagen versus 107 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Delft is t.o.v. het 2e kwartaal 2014 een stijging in transacties van 15,9%. In vergelijking met het 1e kwartaal 2015 zijn er 25,5% meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2015 € 199.000,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsdaling van 7,7% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 3,2%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 2e kwartaal 2015 87 dagen versus 147 dagen t.o.v. een jaar geleden.

1531.9685039370079_1520_0_0_1520_1520_nwwi1

De starterslening

WAT IS DE STARTERSLENING?

* De starterslening is een lening voor jonge mensen die voor het eerst een woning kopen
* De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het bedrag dat maximaal geleend kan worden bij een reguliere bank
* De starterslening is een aanvulling op een reguliere hypotheek

INHOUD REGELING

* De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar
* De eerste 3 jaar betaalt men geen rente en aflossing
* De hoogte van de lening is maximaal 20% van de koopsom (maximaal € 40.000)
* De grens voor de verwervingskosten is de NHG grens
* Verwervingskosten: de koop/aanneemsom plus omzetbelasting, notariskosten en eventueel afsluitprovisie en taxatiekosten

VOOR WIE?

* De staterslening is voor starters tussen 18 en 35 jaar die voor het eerst een woning kopen
* De regeling geldt voor alle koopwoningen in Delft
* Zowel Delftenaren als mensen buiten de stad kunnen de lening aanvragen

78742_logo-nvm

Van het bestuur van NVM HAAGLANDEN

Opmerkelijk herstel woningmarkt in 2013!

In het 4e kwartaal 2013 zijn er landelijk 7,1% meer woningen verkocht t.o.v. het 4e kwartaal van 2012. T.o.v. het 3e kwartaal 2013 zijn er 20% meer woningen verkocht. Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen komt uit op 27.018, en op ongeveer 36.300 in de totale markt. De woningprijzen zijn dit kwartaal met 1,5% gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal. Het 4e kwartaal 2013 is het beste kwartaal sinds medio 2008 de crisis uitbrak. De prijsdaling t.o.v. een jaar geleden is in Nederland 1,1%. De verkoopprijs van de gemiddelde woning in Nederland ligt op € 207.000,=. De gemiddelde verkooptijd in Nederland is wederom afgenomen naar 154 dagen t.o.v. 159 dagen in het 3e kwartaal 2013.

In de Gemeente Den Haag zijn er 17,8% meer woningen verkocht t.o.v. het 4e kwartaal 2012. In vergelijking met het 3e kwartaal 2013, zijn er 19,7% meer woningen verkocht. In het 4e kwartaal zijn er 1.472 woningen verkocht, tegen 1.230 woningen in het 3e kwartaal 2013. De gemiddelde transactieprijs is het afgelopen kwartaal met 5,6% gestegen. De prijsstijging in de Gemeente Den Haag is t.o.v. een jaar geleden 1,3%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 209.000,=, waarbij de gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag 143 dagen is versus 154 dagen in het 3e kwartaal 2013.

In de regio Delft is t.o.v. het 4e kwartaal 2012 een daling in transacties van 5,5% (215 woningen in het 4e kwartaal 2013 versus 228 woningen in het 4e kwartaal 2012). In vergelijking met het 3e kwartaal 2013 zijn er 2,1% meer woningen verkocht. 42% Van de verkopen vonden plaats via coöperaties. De regio Delft laat een prijsstijging zien van 3,1% t.o.v. het voorgaande kwartaal en een prijsstijging van 0,5% t.o.v. een jaar geleden. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 213.000,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 167 dagen versus 177 dagen in het 3e kwartaal 2013.

In het Westland zijn t.o.v. het 4e kwartaal 2012 3,4% minder woningen verkocht (186 versus 193). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 14,4% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is gestegen met 5,4% t.o.v. het voorgaande kwartaal, t.o.v. een jaar geleden is de prijs gedaald met 3,2% en bedraagt de gemiddelde prijs momenteel € 213.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 170 dagen versus 172 dagen in het 3e kwartaal 2013.

Voor de gemeenten Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs, zijn de woningmarktcijfers als volgt.

Rijswijk>/a>
104 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 74 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 196 dagen versus 184 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 196.000,= versus € 184.000,= in het 3e kwartaal 2013.

Wassenaar

52 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 36 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 138 dagen versus 162 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 491.000,= versus € 562.000,= in het 3e kwartaal 2013.

Zoetermeer

224 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 184 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 136 dagen versus 185 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 179.000,= versus € 181.000,= in het 3e kwartaal 2013.
In Zoetermeer wordt 24% van de verkopen via coöperaties verkocht, waarvan 42% aan de zittende huurder.

Leidschendam-Voorburg

205 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 173 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 152 dagen versus 147 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 243.000,= versus € 237.000,= in het 3e kwartaal 2013.

Pijnacker-Nootdorp

56 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 58 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 174 dagen versus 214 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 269.000,= versus € 259.000,= in het 3e kwartaal 2013.

Berkel en Rodenrijs

37 Transacties in het 4e kwartaal 2013 versus 35 transacties in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde verkooptijd 269 dagen versus 178 dagen in het 3e kwartaal 2013.
Gemiddelde transactieprijs € 252.000,= versus € 215.000,= in het 3e kwartaal 2013.

Conclusie

Het aantal transacties in Haaglanden is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Woningen staan kortere tijd te koop, waarbij de tussenwoning in Nederland sinds 2010 het snelst verkopende woningtype is. De verwachte prijsdaling van 5% tot 7% die de NVM voor 2013 voorspelde is niet uitgekomen. De woningprijzen dalen veel minder snel. Het verschil tussen vraagprijs en koopprijs wordt kleiner en het aanbod daalt al een jaar lang. Door realistische prijzen, lage rente en meer duidelijkheid in de financierbaarheid van woningen, blijft het vertrouwen van consumenten toenemen op de woningmarkt.

De starters in de woningmarkt komen steeds meer in beweging. Net als in de Gemeente Westland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft en recent Leidschendam-Voorburg, zal de Gemeente Den Haag vanaf 1 maart 2014 ook de starterslening beschikbaar stellen. In Den Haag dient de starterslening voor minimaal 80% gebruikt te worden ten behoeve van renovatie c.q. verbouwing.

NVM-makelaars worden steeds vaker ingeschakeld om verhuurtransacties te begeleiden. In het afgelopen jaar zijn er 20.500 woningen in Nederland verhuurd. De toename van de verhuurtransacties door NVM-makelaars t.o.v. 2012 bedraagt 17%.

Kopers schakelen steeds vaker een NVM-aankoopmakelaar in. Bijna een kwart van de aankopen in Haaglanden wordt thans begeleid door een NVM-aankoopmakelaar. Dit is drie maal zo vaak als drie jaar geleden. Het advies is: schakel altijd een eigen NVM-aankoopmakelaar in